Dofinansowanie POIG 8.1: pieniędzy brak

2009-08-20

Czekam i czekam na zaliczkę z przyznanego nam dofinansowania z „działania 8.1” — a zaliczki jak nie było tak nie ma.

Jak się okazuje, nie ma i nie wiadomo kiedy będzie bo „PARP nie ma pieniędzy” (informacja z Regionalnej Instytucji Finansującej).


Komentarze

W małopolsce już wypłacili - przynajmniej do kilku projektów (runda marcowa).

łukasz plutecki2009-08-20

O, ciekawe -- to może i w mazowieckim wypłacą niedługo.

Przeszkadza nawet nie tyle brak pieniędzy na koncie co brak informacji. Trudno cokolwiek zaplanować gdy nic nie wiadomo...

Jan Rychter2009-08-20

a Umowa jest ciekawa:


"19. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do przekazania Beneficjentowi dofinansowania w wysokości i w formach określonych w § 5 w przypadku realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy, pod warunkiem posiadania środków na rachunku bankowym oraz ustanowienia i wniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie, w przypadku opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, będącego rezultatem:
1) braku środków na jej rachunku;
2) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Beneficjenta;
3) braku ustanowienia lub niewniesienia prawidłowego zabezpieczenia zgodnie z § 16
Umowy.
W takich przypadkach Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie jest
związana terminem, o którym mowa w ust. 14.

Czyli w każdej chwili mogą powiedzieć "Nie mamy Pańskich pieniędzy. I co nam Pan teraz zrobi". Z 2giej strony dzięki temu ludzie zastanowią się 2 razy zanim władują kasę w projekt bez solidnego modelu biznesowego - wszak może się okazać że żadnego zwrotu nie dostaną...

pkj2009-08-21

pkj: tak, każdy zobowiązuje się, że ma wystarczające środki do prowadzenia projektu, umowa zaś zwalnia instytucje pośredniczące z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Take życie.

Jan Rychter2009-08-26